سیزده پاسخ

 (بابک اطمینانی و مجله‌ی هنگام، شماره ۱۶و۱۷، تابستان ۱۳۹۴)   ۱- آقای اطمینانی شما را بیشتر به عنوان یک نقاش آبستره می شناسند. شاید شما بهتر از هر کسی می‌توانید  وضعیت و شرایط نقاشی‌ی آبستره در ایران را  شرح دهید. ما با چه وضعیتی روبروییم؟ همه جا و در همه‌ی سبک‌ها، عمدتاً دو گروه نقاش وجود […]

در باب آفرینش

بابک اطمینانی پاییز ۱۳۹۰ ۱- هستی پدیده‌ای است یکپارچه که همۀ اجزای آن، از ریزترین تا عظیم‌ترین، به هم مربوط‌ اند و در سرنوشت هم شریک. این را هم فلسفۀ کهن می‌گوید، و هم علم جدید. نقاشی‌های من هم دربارۀ همین نظم ناپیداست: این آشکار نهان. نقاشی‌هایم مکاشفاتی است هنرمندانه در بارۀ چگونگی پیدایش هستی و […]